Doel en middelen

Het Platform heeft tot doel het verlenen van hulp aan niet-commerciƫle instellingen, voor de ontwikkeling van hun websites en andere vormen van communicatie door middel van het Internet. De hulp is gericht op innovatie voor wat betreft het gebruik van het Internet.

Deze hulp kan bestaan uit het bouwen van een website, het beschikbaar stellen van webruimte, het geven van adviezen, het verschaffen van internettoegang, e.d.

Voorts kan zij bestaan uit het opzetten en verbeteren van elektronische systemen. Tevens het opzetten van computernetwerken tussen instellingen.

En overigens alle andere mogelijke hulp ten behoeve van niet-commerciƫle (non-profit) instellingen, voor wat betreft hun elektronische communicatie. Dit alles in de ruimste zin van het woord.

2. Het Platform tracht haar doel te verwezenlijken door:

a. Het beheren van webruimte en het adviseren en het tot stand brengen van websites van non-profit instellingen;

b. Fondswerving met het oog op vervulling van de doelstelling;

c. Publiciteit over de doelstelling en concrete projecten

d. Het leggen en onderhouden van contacten met andere organisaties met een soortgelijke doelstelling.

e. Het leggen en onderhouden van contacten met relevante instanties op het terrein van elektronische informatie voorziening ten behoeve van te ondersteunen non-profit instellingen;

f. En al hetgeen in de ruimste zin hiervoor nodig is dan wel hiermee verband houdt.